#وقت_خداحافظی

مسئولین بازنشسته

محمدناصر نیکبخت
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
شهاب الدین چاوشی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
اسدالله درویش امیری
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمود زمانی قمی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمد مهدی عروج الشریعه
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
مجید خدابخش
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمدعلی نجفی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
قاسم سلیمانی دشتکی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
عبدالمحمد زاهدی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
اسماعیل تباردار
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
دانیال محبی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
ایرج سبقتی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
مجتبی ستوده نیا
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
شهیندخت مولاوردی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
لطف اله سیاهکلی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
علی اصغر پورمحمدی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محسن مهرعلیزاده
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمدرضا ساکت
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
فریدون وردی نژاد
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد