طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی ۱۵ آذرماه آخرین مهلت برای ترک پست توسط بازنشستگان بوده و کسانی که تا این تاریخ به قانون عمل نکرده اند به دادگاه معرفی می شوند.