علی کفاشیان  گفت: در فوتسال مسئولیت اجرایی دارم و پست نایب رئیسی فدراسیون الکی و تشریفاتی است.

او ادامه داد: نایب رئیس اول تشریافتی و الکی  است.  یک مسئولیت اجرایی در فوتسال دارم اگر در این زمینه کاری دارید در خدمتتان هستم.