#وقت_خداحافظی

دستگاه: شهرداری

عظیم بابایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرتضی حاجی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمدعلی افشانی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
مجتبی یزدانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
منصور كتانباف نصب
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
فاطمه راکعی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی