#وقت_خداحافظی

دستگاه: صدا و سیما

مهدی دهقان نیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حسین رضی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید مرتضی میرباقری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
ایرج سبقتی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
سیدمهرداد سیدمهدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
عبدالرضا بوالی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مجتبی ستوده نیا
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
عباس مهدوی مهر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
لطف اله سیاهکلی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
اردشیر زابلی زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی