#وقت_خداحافظی

دستگاه: نهادها

حجت الاسلام بلک
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
هادی درفشی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محسن رفیق دوست
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
یحیی آل اسحاق
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد سعیدی کیا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرتضی بختیاری
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
غلامحسین نوذری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
عارف نوروزی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمدرضا رضافرح
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی