#وقت_خداحافظی

دستگاه: نهاد ریاست جمهوری

شهیندخت مولاوردی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
کاظم چهره گشا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
رضا ویسه
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سیدابوالفضل رضوی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
اسدالله وطنی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمود واعظی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
فریدون وردی نژاد
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
بهمن حسین پور
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
علی جنتی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد