#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت ارتباطات

نصرالله جهانگرد
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مهدی راسخ
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی