#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت امور اقتصاد و دارایی

نعمت اله ممتاز
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
جواد انوری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید رحمت الله اکرمی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
فرود عسگری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد خزاعی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
عیسی جعفری گیو
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علیرضا الوندی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی