#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت امور خارجه

غلامحسین دهقانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حسین پناهی آذر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد تقی صابری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرتضی سرمدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید عباس عراقچی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
غلامرضا انصاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی