#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت جهاد کشاورزی

کریمی زند
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حکیم گلدی‌زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
خالد جعفری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
اسماعیل کریم زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
احمد کبیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
خسرو پالیزگر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمود فتاح الجنان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد حسین عمادی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی