#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت راه، مسکن و شهرسازی

مهدی جعفری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
احمد اصغری مهرآبادی
کناره گیری کرد
فیروز تکاور
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی