#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت صنعت، معدن و تجارت

رمضانعلی صادق زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
نورالله حسن‌زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
بهرام سبحانی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
راضیه علیرضایی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حسین نجاتی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
اسرافیل احمدیه
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید ابوالحسن سید خاموشی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی