#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت صنعت، معدن و تجارت

علی اصغر احمدی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید ضیاء الدین شجاعی برهان
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حسین اسفهبدی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
برات قبادیان
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید کمال سید علی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرجان فقیه نصیری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید علی حسینی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی