#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت فرهنگ و ارشاد

محمد سلطانی فر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علی اصغر کار اندیش مروستی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید هادی حسینی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
عبدالهادی فقهی زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محسن جوادی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علیرضا رشیدیان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حجت‌الاسلام محمدعلی انصاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حسین انتظامی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی