#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت نفت

افخم زروانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
غلامرضا منوچهری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
بیژن عالی پور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علی اکبر احمدی دشتی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد سقایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حبیب اله بیطرف
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
رضا نوروززاده
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
علی کاردر
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
حمیدرضا عراقی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
مرضیه شاهدایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی