#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت ورزش و جوانان

محمد صادق فرجی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مجید شایسته
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد درخشان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حجت الله دهخدایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
غلامرضا امینی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مهدی تاج
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علیرضا رحیمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علی مجدآرا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمدرضا ساکت
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
فریدون معینی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی