#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت کار و رفاه اجتماعی

نصرالله بازوند
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
احمد میدری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
احمد مشیریان
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد امین سازگار نژاد
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید حمید کلانتری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرتضی لطفی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
ملک محمد نجفی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد اکبرنیا
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مسعود کاظم زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مهدی کاظمی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی