#وقت_خداحافظی

دستگاه: وزارت کار و رفاه اجتماعی

جمشید تقی زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمدرضا واعظ مهدوی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمدرضا سپهری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
نعمت اله میرفلاح نصیری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
عباس مجتهدزاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمدرضا کاویانی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
کریم یاوری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
خلیل حنیف
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سیدمحمود اکرم
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی