#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار اصفهان

محسن مهرعلیزاده
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد