#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار البرز

محمدعلی نجفی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد