#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار تهران

انوشیروان محسنی بند پی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد حسین مقیمی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد