#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار خراسان جنوبی

محمد مهدی عروج الشریعه
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمدمهدی مروج الشریعه
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی