#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار خراسان شمالی

محمدرضا خباز
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد