#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار زنجان

اسدالله درویش امیری
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد