#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار سیستان و بلوچستان

دانیال محبی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد