#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار فارس

اسماعیل تباردار
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد