#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار قزوین

عبدالمحمد زاهدی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد