#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار قم

سید مهدی صادقی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی