#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار همدان

محمدناصر نیکبخت
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد