#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار یزد

محمود زمانی قمی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد