#وقت_خداحافظی

سمت: جانشین رئیس سازمان بازرسی

ناصر شاهنده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی