#وقت_خداحافظی

سمت: دبیر کمیسیون خدمات شهرى و محیط زیست دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهاى ایران

محسن مرادى
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی