#وقت_خداحافظی

سمت: دستیاری رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها