#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس خبرگزاری صداوسیما

سیدمهرداد سیدمهدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی