#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس دانشگاه فرهنگیان سنندج

یحیی معروفی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی