#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس دفتر رئیس جمهور

محمود واعظی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی