#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی

مجید قدمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی