#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان امور اجتماعی

تقی رستم وندی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی