#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

کیخسرو چنگلوایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی