#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی سنندج

خالد جعفری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی