#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

حسین نجاتی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی