#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

اسرافیل احمدیه
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی