#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

راضیه علیرضایی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی