#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

سعید اوحدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی