#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان مدارس غیر دولتی

مجتبی زینی وند
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی