#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان مدیریت بحران

اسماعیل نجار
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی