#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس صمت استان فارس

علی همتی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی