#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس فدراسیون ناشنوایان

مصطفی کریمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی