#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مرجان فقیه نصیری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی